ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTEL

(továbbiakban: ÁSZF vagy szabályzat)

 

Szolgáltató: KÖSTNER ÁKOS e.v.

Székhely: MAGYARORSZÁG,  2072 ZSÁMBÉK, KÁLVÁRIA  UTCA 15.

Nyilvántartási száma: 53642523

Adószáma: 69758153-1-33

Statisztikai számjel: 69758153-9003-231-13

Telefonos elérhetőség: +36-20-3868001

Email-cím: manfredesmimi@gmail.com

 

Az ÁSZF célja, hogy meghatározza a Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés lényeges feltételeit.

 

 1. Termékek, szolgáltatások

A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlókat, hogy kézzel készített iparművészeti termékek kereskedelmével foglalkozik.

 

 1. Szerződés létrejötte

 

A Szerződés a Szolgáltató (webáruház) internetes felületén történő megrendelés leadásával és a leadott megrendelés Szolgáltató által a Vásárló részére (a Vásárló által megadott email címre) történő visszaigazolásával jön létre. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a megrendelés leadása, egyben a jelen Általános Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadását jelenti.

Az áruházban feltüntetett árak a tárgyi termék érvényes fogyasztói árát jelölik (a szolgáltató alanyi Áfa mentes). Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, a Szolgáltató az termék, áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel. A kapcsolatfelvételt követően a tárgyi megrendelést a Szolgáltató mindaddig nem tekinti érvényesnek, ameddig a tényleges fogyasztói ár elfogadása vonatkozásában a Megrendelő egyértelműen nem nyilatkozik.

 

III. Regisztráció

 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy jelenleg nincs mód arra, hogy a Vásárló a személyes adatai megadásával regisztráljon az oldalon. A Vásárlók regisztráció nélkül jogosultak a megrendelés leadására. A webáruház csak a számlázás erejéig szükséges, a vonatkozó jogszabályban meghatározott személyes adatokat tárolja az elévülési határidőig.

 

 1. A megrendelés módosítása, törlése

 

A megrendelés Szolgáltató által történő jóváhagyása (visszaigazolása) után, a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. Amennyiben a Vásárló módosítani, illetve törölni szeretné megrendelését, azt a jelen szabályzatban megadott elérhetőségek bármelyikén teheti meg, a kiszállítás időpontját megelőző munkanapon 14.00 óráig.

 

 1. Jogi kötelezettség vállalás

 

A Szolgáltató betart minden vonatkozó jogszabályi kötelezettséget. Így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet elállási joggal kapcsolatos szabályait is. Fenntartja magának a jogot azonban, hogy amennyiben egyazon IP címről sorozatosan kap olyan megrendeléseket, amelyek indítója folyamatosan él elállási jogával és így felmerül a gyanú, hogy valótlan megrendeléseket kezdeményező a Vásárló, úgy a Szolgáltató ezen Vásárlót rendszeréből átmenetileg vagy végleg kitilthatja.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben a vásárlói megrendelés leadását követő 48 órán belül a Szolgáltató nem igazolja vissza azt, úgy a tárgyi szerződés nem jön létre. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a jelen bekezdésben megjelölt esetben sem a Vásárlót, sem a Szolgáltatót nem terhel illetve illet meg semmilyen kötelezettség, jogosultság, igény vagy követelés a másik féllel szemben (a szerződés létrejöttének elmaradására tekintettel).

 

 1. Termék átadása, átvétele, szállítása

 

Kérem, hogy a Vásárló a megrendelt termék átadás-átvételekor, kézbesítésekor (postai kézbesítésnél is) szíveskedjen megvizsgálni a termék csomagolását, illetve a terméket és az esetlegesen a terméken, vagy annak csomagolásán észlelt sérülés esetére kérje jegyzőkönyv felvételét. Kérem, hogy a termék, vagy a termék csomagolásának esetleges sérülése esetén a csomagot, a terméket ne vegye át. Tájékoztatom, hogy utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módomban elfogadni!

A megrendelt termék átvételére sor kerülhet:

 • személyes átvétel útján,
 • postai kézbesítéssel.

A megrendelt termék személyes átvételére (a jelen szabályzat fejlécében rögzített) telefonon történő egyeztetést követően, a leegyeztetett helyszínen kerülhet sor.

Személyes átvétel esetén a Vásárló – amennyiben a termék vételára átutalás útján még nem lett teljesítve – a megrendelt termék vételárát a termék átvételével egy időben, egy összegben, készpénzben köteles megfizetni.

Amennyiben a megrendelt termék átadására postai kézbesítés útján történő kézbesítéssel (de nem utánvéttel) kerül sor, úgy Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt terméket a szerződés létrejöttét és a termék vételárának teljesítését követő hétfőn vagy csütörtökön (a megadott feltételek teljesülését követő közelebbi napon) a Vásárló igényének (a megrendelésben rögzítetteknek) megfelelően postára adja. Szolgáltató a fentiek alapján tájékoztatja a Vásárlót, hogy a termék postára adásának (kézbesítésének) a feltétele, hogy a megrendelt termék vételárát a Vásárló maradéktalanul, a Szolgáltató (Köstner Ákos) Budapest Banknál vezetett 10101463-31669600-01005007 bankszámlájára történő átutalással teljesítse. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a vételár teljesítésének az minősül, ha a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásában meghatározott összeg, a Szolgáltató fent megjelölt bankszámláján jóváírásra kerül.

Amennyiben a megrendelt termék átadására postai kézbesítés útján történő kézbesítéssel és utánvéttel kerül sor, úgy Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt terméket a szerződés létrejöttét követő hétfőn vagy csütörtökön (a megadott feltételek teljesülését követő közelebbi napon) a Vásárló igényének (a megrendelésben rögzítetteknek) megfelelően postára adja. A Vásárló a megrendelt termék vételárát (utánvétes vásárláskor) a termék kézbesítésekor köteles egyösszegben és készpénzben megfizetni.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy az át nem vett, a Szolgáltató részére visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Vásárlót (megrendelőt) terheli. A csomag Vásárló részére történő újra, ismételt elküldésére kizárólag a szállítás ellenértékének előre történő átutalása esetén kerülhet sor!

Szállítást (Magyar)ország egész területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet lakás, vagy akár munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vásárló nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

 

A kézbesítés, házhozszállítás díja mindig a termék átvételekor, a helyszínen fizetendő, amely a Vásárlót terheli. A Vásárló a termék szállítási költségét (és a termék vételárát is) kizárólag magyar forintban fizetheti meg.

 

A megrendelt terméket csak a megrendelésben, illetve az az alapján kiállított számlában megjelölt Vásárló, illetve az alábbiakban megjelölt alakban és tartalommal kiállított meghatalmazás útján a meghatalmazott veheti át. A Vásárló teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított (azaz két tanú lakcímét, személyi azonosító okmányának azonosító jelét, számát tartalmazó és a két tanú által kék tolla aláírt), a megrendelt termék adatait és a megrendelés sorszámát tartalmazó meghatalmazás útján kijelölhet harmadik személyt (meghatalmazott) a termék átvételére. A Vásárló által kijelölt harmadik személy meghatalmazott abban az esetben jogosult a termék átvételére, ha a meghatalmazás aláírt szkennelt példányát előzetesen (a kézbesítés megindítását megelőzően) megküldi azt a Szolgáltatónak. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy postai kézbesítés esetén kizárólag a posta által elfogadott, rendszeresített, aláírt meghatalmazás nyomtatvány útján van lehetőség a termék harmadik személy (meghatalmazott) által történő átvételére.

 

 

 

 

VII. Fotó megjelenés

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a weboldalán szereplő termékek fotói bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, így a termékek eltérhetnek a fotón ábrázolt megjelenéstől.

 

VIII. Hibás teljesítés

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Szolgáltató abban az esetben teljesít hibásan, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, úgy az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján, a jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések esetén fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy Vásárló (fogyasztó), aki a tárgyi szerződés megkötése során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

 

 1. Kellékszavatosság

 

A termék esetleges hibája esetén a Vásárló kellékszavatossági igénye alapján választása szerint kicserélést igényelhet a Szolgáltatótól, vagy a szerződéstől elállhat.

 

Az elállás abban az esetben illeti meg a Vásárlót, ha a Szolgáltató a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének – a dolog (termék) tulajdonságaira és a Vásárló által joggal elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül (a Vásárló érdekeit kímélve) nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, amelyet okszerűen bizonyít. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról – a fentiekben megjelölt keretek között – másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni.

 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárló a fentiekben már részletezettek szerint fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az általános jogszabályi előírások alapján a Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Amennyiben a Vásárló a fentiek szerint megadott definíció alapján fogyasztónak minősül, úgy a Vásárló (fogyasztó) kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

 

 1. A fogyasztó elállási joga adásvétel esetén

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben rögzíttek alapján, internetes vásárlások esetén a fogyasztó Vásárló jogosult a szerződéstől, a megrendelt termék átvételét követő 14 munkanap lejártáig írásos nyilatkozatának Szolgáltató részére történő megküldésével, indoklás nélkül az adásvételtől elállni, a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni.

 

A fentiekben körülírt esetben a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vásárló a megrendelt terméket kézhez vette. A Vásárló az átvétel dátumát kézbesítés esetén a postai csomagjegyzékkel, személyes átvétel esetén a átadás átvételi dokumentummal köteles és jogosult bizonyítani. A Vásárló fent körülírt elállása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett vételár teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és a termék visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül a Vásárlónak visszatéríteni.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy megtagadhatja a visszavételt (és így a termék vételárának visszafizetését), ha a csomagolás, illetve a termék sérült, vagy termék szennyezett!

 

 1. Termékszavatosság

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a termékszavatosság révén fennálló gyártói felelősséget kizárja, a termékek Vásárlók részére történő értékesítésére ezen feltétel mellett kerül sor.

 

XII. Kártérítési igény

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárlónak a termék hibás teljesítéséből eredően kára keletkezik, úgy a Szolgáltató (kötelezett) köteles megtéríteni a Vásárlónak (jogosultnak) a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a Szolgáltató a hibás teljesítést kimenti. Ezen kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Vásárló, mint jogosult kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény már elévült. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a kártérítés mértékét, összegét korlátozza akként, hogy a Vásárló által a Szolgáltatóval szemben érvényesíthető kár összege nem haladhatja meg a Vásárló által megrendelt, illetve vásárolt termék vételárát (fogyasztói árát), kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség esetét.

 

 

XIII. Jogszavatosság

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a termékek vonatkozásában a Ptk-ban foglalt jogszavatosságot vállal.

 

XIV. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) részben, vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a www.manfredmimi.hu  weboldalon történő közzétételekor lép hatályba. A módosított ÁSZF rendelkezései a Szolgáltató weboldalára történő feltöltését követően igénybevételre kerülő szolgáltatások vonatkozásában kell irányadónak tekinteni. A Szolgáltató nem jogosult az ÁSZF-et visszamenőleges hatállyal egyoldalúan módosítani, azt csak szerződéses felek, azaz  mindkét fél (Szolgáltató és Vásárló) beleegyezésével teheti meg.

 

 1. Adatvédelem

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) rendelkezéseinek, „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a fentiekben körülírt szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Szolgáltató kezelheti a szolgáltatást igénybe vevők (Vásárlók) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a szolgáltatás nyújtása céljából a fentieken túl kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a személyes adatokat a szolgáltatás nyújtásához és a fent megjelölt törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy biztosítja a Vásárlók részére, hogy a Vásárlók a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhessék, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy adatvédelmi tájékoztatója a weboldalon megtekinthető, és a megrendelés Szolgáltató részére történő leadása egyben az adatvédelmi tájékoztató megismerését, elfogadását eredményezi.

 

XVI. Felelősség

 

Szolgáltató kizárja kártérítési felelősségét a termékek nem megfelelő kezelésből, a használati előírások be nem tartásából eredő károk vonatkozásában. A Szolgáltató kártérítési felelőssége – a fentiekben már rögzítetteken túl – jogcímtől függetlenül minden esetben legfeljebb a Vásárló által megrendelt, részére értékesített termék vételáráig (fogyasztói áráig) terjedhet. Szolgáltató kizárja felelősségét az ún. következmény károk vonatkozásában. Szolgáltató kizárja felelősségét a szállítási késedelem esetére. Az irányadó jogszabályok adta keretek között a Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa üzemeltetett weboldal és tartalmának felhasználásából, az ahhoz való hozzáférésből, illetve a felhasználás, hozzáférés sikertelenségéből eredő közvetlen, közvetett, okozati vagy bármely egyéb kárért, ideértve egyebek között a vagyoni kárt, üzleti veszteséget, gazdasági veszteséget, adatok elvesztését és az elmaradt hasznot. A Szolgáltató a weboldalán megjelenő adatokat és információkat a lehető legnagyobb gondossággal védi, állítja össze, illetve közli, ennek ellenére sem zárható ki, hogy esetleges szerkesztési, vagy egyéb okokból kifolyólag téves, félrevezető vagy hiányos adatok, információk kerülnek oldalára, így a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő információk pontosságáért, hiánytalanságáért és hitelességért. A Szolgáltató nem szavatolja a weboldal működésének folyamatosságát vagy hibamentességét, és azt sem, hogy a weboldal vírusoktól mentes, amely a Vásárlók számítógépére és programjaira nézve károsak lehetnek. A Szolgáltató nem vállal szavatosságot továbbá arra, hogy a Vásárló számítógépével és programjaival a weboldal probléma nélkül használható, mint ahogy azt sem, hogy a weboldal bármikor (vagy egy meghatározott időpontban) biztosan elérhető. A fentiekben részletezett felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való szolgáltatói felelősségre.

 

XVII. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 • Panasztétel fogyasztó hatóságnál: a fogyasztó Vásárló lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület: a termékek minőségével, biztonságosságával és a termék felelősségi szabályok alkalmazásával valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes
  szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 • Bírósági eljárás: amennyiben a Vásárló a Szolgáltatóval szemben fennálló jogvitából származó követelését bíróság előtt kívánja érvényesíteni, erre polgári eljárás keretében van lehetősége a Polgári Törvénykönyvről szóló
  évi V. törvény (Ptk.), valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) rendelkezéseinek megfelelően. Felek erre az esetre kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

XVIII. Értesítések

 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a felek között létrejött jogviszony alapján, vagy azzal összefüggésben a másik Fél részére küldött valamennyi érdemi tájékoztatást/értesítést e-mailben és/vagy ajánlott levélben kötelesek megküldeni a másik Fél részére. Szolgáltató (kézbesítési) adatainak a megkeresésé, vagy az igényérvényesítés időpontjában hatályos (a weboldalon közzétett) szabályzat fejlécében rögzített adatok, a Vásárló (kézbesítési) adatainak pedig a Vásárló által leadott megrendelésben rögzített adatok minősülnek.

 

A Felek a nyilatkozatok és értesítések kézbesítési időpontjának e-mail esetén az e-mail elküldésének időpontját, ajánlott tértivevényes postai küldemény (levél) esetén a postai küldemény (levél) átvételének időpontját, ajánlott postai küldemény (levél) esetén a postai küldemény (levél) feladásától számított 5. munkanapot, a weboldalon közzétett információk esetén a közzététel (weboldalra történő feltöltés) napját tekintik.

 

XIX. Részleges érvénytelenség

 

Amennyiben a jelen szabályzatban foglalt valamely rendelkezés érvénytelen, érvénytelenné válik, ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés további rendelkezéseinek érvényességét vagy érvényesíthetőségét, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak. Felek megállapodnak, hogy a szerződés azon rendelkezése(i) helyébe, amely(ek) érvénytelenné válik/válnak, olyan rendelkezés lép, hogy az újonnan beépített rendelkezés a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az érvénytelenné vált korábbi rendelkezés(ek)be foglalt szerződéses szándéknak, továbbá, hogy az jogszerű legyen, és ne befolyásolja hátrányosan a Szerződő Feleket.

 

 1. Záró rendelkezés

 

A Szolgáltató és a Vásárló között fennálló jogviszonyra kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazható. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kötelesek megoldani.

 

Felek a jelen ÁSZF alapján az őket megillető jogokból, illetve az őket terhelő kötelezettségekből eredő esetleges jogvitájuk vonatkozásában kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

 

 

 

Köstner Ákos e.v.
Szolgáltató

Shopping Cart
Scroll to Top